Passion for Timber

Kontakt

Eticka Linka

Všeobecné informace k etické lince

Ochrana Oznámovatelů (Whistleblowing)
Vnitřní Oznámovací Systém Společnosti Pfeifer Holz s.r.o.

Společnost Pfeifer Holz s.r.o. IČ: 45349711, se sídlem č.p. 102, 341 01 Chanovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod spisovou značkou C 2244 (dále též jen „Společnost“), jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též jen „ZOO“) v rámci splnění své povinnosti dle ZOO zavedla vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení. 

Pro podání oznámení se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která níže uvedenými způsoby přijímá oznámení, posuzuje jejich důvodnost a případně následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Kdo může podat oznámení a vyloučení přijímání oznámení

Společnost Pfeifer Holz s.r.o. přijímá oznámení pouze od osoby, která pro Společnost vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a) ZOO, tj. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu (tedy v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně agenturních zaměstnanců), podle § 2 odst. 3 písm. h) ZOO, tj. dobrovolnickou činnost, nebo podle § 2 odst. 3, písm. i) ZOO, tj. odbornou praxi nebo stáž. 

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely ZOO rozumí také ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. Povinný subjekt proto přijímá také oznámení od osob, které se ucházely o práci nebo jinou obdobnou činnost (uchazeči o práci). 

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Příslušná osoba Pfeifer Holz s.r.o. dle zákona o ochraně oznamovatelů:

Paní Alina Costa
telefonní číslo: +43 5412 6960 349
adresa elektronické pošty: whistleblowing@pfeifergroup.com

Paní Gudrun Walter
telefonní číslo: +43 5412 6960 351
adresa elektronické pošty: whistleblowing@pfeifergroup.com

Paní Kathrin Abentung
telefonní číslo: +43 5412 6960 358
adresa elektronické pošty: whistleblowing@pfeifergroup.com

Způsoby oznamování 

Oznamovatel je v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti oprávněn podat své oznámení následujícími způsoby (vnitřní oznamovací kanály):

 • (a) Písemně elektronicky na tomto webovém odkazu: 
  https://www.pfeifergroup.com/cs/servicenavigation/eticka-linka/
 • (b) písemně elektronicky e-mailem na zabezpečenou e-mailovou adresu, která byla zřízena speciálně pro příjem zpráv odpovědnými osobami a ke které mají přístup pouze odpovědné osoby - viz výše uvedené e-mailové adresy odpovědných osob.
 • (c) ústně telefonicky prostřednictvím telefonní linky - telefonní číslo odpovědných osob je uvedeno výše.
 • (d) písemně poštou na adresu odpovědných osob:
  Pfeifer Holding, Fabrikstraße 54, A-6460 Imst (s nápisem na obálce dopisu OCHRANA KOMUNIKACE - NEOTVÍRAT - POUZE DO RUKOU ODPOVĚDNÝCH OSOB).
 • (e) ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a domluví si s dotčenými osobami schůzku.

V případě podání ústního oznámení pořizuje příslušná osoba zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Informace o vnějším oznamovacím systému v České republice

Oznámení je možné podat mimo vnitřní oznamovací systém Společnosti i externě (vnější oznamovací systém), a to Ministerstvu spravedlnosti České republiky na tomto webovém odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/ a způsoby tam uvedenými.

Na základě směrnice EU, zvané "etická linka", o ochraně osob, které oznamují porušování unijního práva, musí firmy o určité velikosti zřídit kanál pro oznamovatele. Společnost Pfeifergroup vám poskytuje přiložený formulář pro důvěrné nahlášení jakéhokoli porušení.

Cílem této směrnice je pomoci právu Unie dosáhnout průlomu definováním společných minimálních standardů a odvrátit škody způsobené dotčeným společnostem a jednotlivcům, jakož i veřejnosti, a v rané fázi identifikovat možné nesprávnosti a porušení právních předpisů.

Směrnice chrání oznamovatele, kteří podají oznámení o porušení zákona, před negativními důsledky podání tohoto oznámení. Směrnice se vztahuje zejména na následující oblasti práva: Bezpečnost a shoda výrobků, ochrana životního prostředí, právo na ochranu údajů, bezpečnost silničního provozu, praní špinavých peněz.

V zájmu společnosti Vás žádáme, abyste jakékoli porušení zákona neprodleně nahlásili.

Chcete nahlásit porušení zákona (např. o ochraně osobních údajů, o ochraně životního prostředí, bezpečnosti výrobků) nebo podobné nesprávnosti? Právě zde můžete takové porušení nahlásit.

Vaše níže uvedené údaje budou samozřejmě považovány za důvěrné.

  Iformace o události

  Popište prosím komplexně všechny zjištěné skutečnosti v této věci.

  Doplňující informace

  Zde můžete nahrát obrázky pro dokumentaci nebo jiné dokumenty pro vysvětlení. Povolené typy souborů: JPG, PNG, PDF, Word (.docx). Maximální velikost každého souboru 8 MB
  připojit další soubor

  Kontakt

  Abychom vám mohli poskytnout zpětnou vazbu k dané záležitosti, uveďte zde prosím své kontaktní údaje.
  Souhlasím s tím, aby byly výše uvedené osobní údaje použity pro účely mého kontaktování. Poskytnuté údaje použije skupina Pfeifer pouze ke kontaktování a nebudou předány třetím stranám. Jsem si vědom(a), že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu datenschutz@pfeifergroup.com a že mé údaje shromážděné pro konkrétní účel budou uloženy tak dlouho, dokud budou pro tento účel potřebné – s výhradou odvolání mého souhlasu.
  Další informace naleznete v našich  Zásadách ochrany osobních údajů.